Zadzwoń: + 48 792-790-190       Napisz: alladyn.jaworzno@gmail.com

OFERTA KLUBU

 

    

W Klubie dziecięcym "Alladyn" zapewniamy...

 1. Profesjonalną opiekę w wymiarze do 5 godzin lub 10 h dziennie względem każdego dziecka.
 2. Plan dnia dostosowany do potrzeb dzieci uwzględniający m.in. zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne dla najmłodszych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 3. Możliwość skorzystania przez dziecko z czterech posiłków:  śniadania, drugiego śniadania, obiadu oraz podwieczorku.
 4. Wyprawkę do zajęć każdego dziecka w ramach jednorazowej opłaty wpisowej.

Nasze priorytety:

Klub opiera się na dążeniu do osiągania „Standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3” autorstwa M.Rościszewskiej – Woźniak (wyd. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego – Warszawa 2012), w tym w szczególności:

 1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
 3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
 5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
 7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
 8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
 9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 10. zapewnia dzieciom prawidłowe żywienie oraz przestrzeganie zasad higienicznych.

Klub w zaspakajaniu potrzeb podopiecznych kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

Ponadto na życzenie:

Placówka zapewnia dzieciom uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w klubie, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustalamy razem z Państwem dostosowując go do potrzeb i oczekiwań Waszych dzieci.